Санаторно - оздравителен комплекс камчия
Категории

Национален конкурс „Зелената планета 2017”

14.2.2017 г.

 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ на Национален конкурс "Зелената планета 2017"


В конкурса могат да участват с творческите си работи ученици от различни възрасти в девет номинации. Националният конкурс "Зелената платена 2017" е част от Международния детски екологичен Форум "Зелената планета 2017", провеждащ се по инициатива на Общоруското обществено детско екологично движение "Зелена планета" в рамките на Международната му програма "Диалог на културите: от запознанството към уважението".Организатори на национално ниво са Фондация "Устойчиво развитие за България", Руският културно-информационен център и Националният дворец на децата.Конкурсът е посветен на Годината на екологията.Цели и задачи на форума:
- "Човек - Земя - Космос" - акцентиране вниманието на децата и подрастващите върху    уникалността на планетата Земя, даряваща живот на всичко живо, а също и върху значението на усвояването на космическото пространство за развитието на науката и съвременните технологии;
- "Свят без граници" - развитие на сътрудничеството на детските колективи в областта на екологията чрез обмяна на опит и провеждане на разнообразна творческа и природоопазваща дейност;
- възпитаване на децата от различните страни за толерантно отношение към единните общочовешки ценности в съответствие с принципите за съхраняване на културното и природното разнообразие, на екологичното равновесие; с принципите на устойчивото развитие;
- формиране у децата и младежите на екологична култура и активна жизнена позиция в отношение към глобалните проблеми, стоящи пред човечеството;
- да се привлече общественото внимание към въпросите за съхранение на биологическото разнообразие;
- да се систематизират резултатите от многогодишната екологична дейност на детските колективи;
- да се развива у децата и подрастващите умение да изразяват своето отношение към природните и културни ценности чрез резултатите от изследователската, творческата и художествена дейност.КОНКУРСНА ПРОГРАМА НА ФОРУМА
Конкурсната програма на Форума се провежда в два етапа: Национален и Международен.
Основен критерий за подбора на работите е в съответствие с описаните по-долу номинации.
Победителите от Националния конкурс в номинациите "Природата - безценен дар, един за всички", "Зелената планета през погледа на децата", "Еко-обектив", "Многообразие на вековните традиции", "Съвременност /мода/ и традиция" и "Природа, Култура. Екология" ще бъдат представени за участие в конкурсната програма на Международния детски екологически форум "Зелената планета 2017".
Официални езици за комуникация на участниците в международния етап на форума са руски и английски.
За участие в Националния конкурс се приемат творчески работи в следните номинации:


1. "Природата - безценен дар, един за всички" - конкурс за социално-значими изследователски и проектни работи за резултатите от социално-полезна екологична дейност на детския колектив /може да бъде за няколко години/, включваща следните основни етапи: определяне  на екологичните проблеми; изследователска работа за определяне на научно-обоснован път за решение на проблемите или консултации със специалисти /да се укаже с кого и по какви въпроси/; кратко описание на социално-полезната дейност за отстраняване на проблемите; социална значимост на резултатите от екологичната дейност /социални допитвания / с кого, колко допитани/, отзиви на специалисти /имена и длъжности/, коментари на жители и т.н./.
- резюме на работата - не повече от 2 страници формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0;
- на реда след заглавието се посочва фамилия и име на автора, година на раждане или название на колектива, название на училището, града, адрес, имената на ръководителя на проекта, електронен адрес, телефон;
- оценява се актуалността на проблема, социалната значимост на изследванията и личния принос на автора или колектива за решаването на проблема, описание на всички основни етапи.
- Материалите се изпращат на български и превод на руски или английски език.2. "Експеримент в Космоса" - конкурс на училищни проекти за поставяне на физични,  механични и еколого-биологични експерименти на борда на Международната Космическа Станция (МКС):
- Резюме на работата - не повече от 2 страници формата А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0;
- на реда след заглавието се посочва фамилия и име на автора, година на раждане, клас, училище, телефон, ел. адрес, име на ръководител;
- оценява се реалната възможност за провеждане на експеримента на борда на МКС, актуалността на проблема, научността на представянето, социалната значимост на изследванията.
- Материалите се изпращат на български и превод на руски или английски език.3. "Природата и съдбата на хората" - литературен конкурс:
- творческите работи се предават в печатен вид, формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0, не повече от 2 страници; на реда след заглавието се посочва фамилия и име на автора, година на раждане, клас, училище, адрес, телефон, ел. адрес, име на ръководител.
- оценява се отразяване на темата на конкурса, творческата и художествената цялост, яркото изложение.
- творбите се изпращат на български и превод на руски или английски език.


4. "Зелената планета през погледа на децата" - конкурс за рисунки на растения и животни, записани в "Червената книга", така също и екологични плакати, отразяващи екологичните проблеми на своята страна.
- изпраща се оригинала на рисунката формат А3;
- на обратната страна на рисунката се посочва фамилия и име на автора, година на раждане, клас, училище, адрес, ел. адрес, телефон, ръководител, название на рисунката, пояснение: или пълно название на растението /животното/  записано в "Червената книга" или кратко пояснение  /1-2 предложения/ за екологичния проблем, който авторът на рисунката-плаката е поставил /информацията се записва на руски език на лист залепен на гърба на рисунката/;
- оценява се отразяването на екологичната тематика, композиционното решение, ниво на изпълнение, художествената изразителност, оригиналност на идеята.


5. "Еко-обектив" - конкурс за кинорепортажи за резултатите от екологичната социално полезна дейност на детските колективи /например: засаждане на дървета, грижа за тях, настоящо състояние на парк или алея, почистване на територия и нейното благоустройство,  поддържане на сътоянието на дадена територия и показване на настоящото им състояние; почистване на водни обекти и тяхното благоустройство, поддържането им и показване на настоящото им състояние и т.н./:
- изпраща се кинофилм с продължителност до 3 минути на DVD или  CD носители;
- филмът се озвучава на български език, субтитри на руски или английски език;
- в титрите на кинофилма (или в звуковия съпровод) се посочва: име и фамилия на автора/авторите (пълното) и годината на раждане (или името на киностудията или творческия колектив); името на филма; името на мястото, където се е осъществявала социално-полезна дейност; името на детския колектив, който е осъществил социално-полезната дейност; клас, училище, адрес, ръководител, ел. адрес, телефон;
- в печатен вид се дублира следната информация на български език и превод на руски или английски език: Фамилия и име на автора/авторите (пълните) и годината на раждане (или името на киностудията или творческия колектив); името на филма; името на мястото, където се е осъществявала социално-полезна дейност; името на детския колектив, който е осъществил социално-полезната дейност, клас, училище, адрес, ел. адрес, телефон, ръководител;
- оценява се издържаността на сюжетна линия, операторската работа.


6. "Многообразие на вековните традиции" - конкурс за отделни произведения и композиции /от природни материали/ изобразяващи растения или животни вписани в "Червената книга" или отразяващи екологичните проблеми на страната:
- изпраща се снимка /на фотохартия/ на работата или композицията с формат 18х24 см и повече;
- на обратната страна на снимката се посочва фамилия и име на автора (пълно), година на раждане, клас, училище, адрес, телефон, ръководител, списък на иизползваните материали и пояснение: или пълното название на растението/животното, вписано в "Червената книга" или кратко пояснение /1-2 предложения/ за екологичния проблем поставен от автора /информацията се записва на руски език, залепена на обратната страна на снимката/;
- оценява се отразяването на темата на конкурса, използване на народни занаяти, композиционното решение, ниво на изпълнение, художествената изразителност.


7. "Съвременност /мода/ и традиция" - конкурс за колекции различни модели дрехи от екологично чисти материали, обединяващ съвременния стил и народните традиции, отразяващи природни и културни обекти на своята страна или екологични проблеми:
- Изпраща се снимка на моделите дрехи с формат 18х24 см и повече, а също и  видеозапис на дефилето на  DVD, CD носител;
- на обратната страна на снимката се посочва фамилия и име на автора (авторите) (пълно, година на раждане), клас, училище, адрес, ел. адрес, телефон, ръководител, название на колекцията, кратко /1-2 предложения/ пояснение за това, какво са искали да покажат авторите на дадената колекция, списък на използваните материали /информацията се записва на български и превод на руски или английски език - на обратната страна на снимката и на електронния носител/;
- оценява се отразяването темата на конкурса, дизайн на модела, ниво на изпълнение, съответствие на музикалния съпровод на избраната тема, екологичност на използваните материали.


8.  "Съвременни технологии в услуга на природата" - конкурс за сайтове и web-страници в Интернет на екологични и природоопазващи теми:
- Строго изискване е представените сайтове задължително да бъдат качени в Интернет през целия период на провеждане на конкурса, а също така в тях да фигурира информация за авторите на сайта и че дадения сайт участва в конкурса "Съвременни технологии в услуга на природата" на форума "Зелената планета 2017"; Сайтът да бъде разработен на български и превод на руски или английски език;
a. описание на конкурсната работа - не повече от 2 страници формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0 и задължително посочване на електронния адрес, на българси и превод на руски или английски език;
b. на реда след заглавието се посочва Фамилия и име на автора (пълно), година на раждане, клас ,училище, ел. адрес, телефон, ръководител /информацията е на български и превод на руски или английски език/;
c. оценява се отразяване на екологичната тема, оригиналност на разработката, ниво на владение на информационните технологии.

 

9. "Природа. Култура. Екология" - конкурс за индивидуални или колективни изпълнения на песни за природата, а също така и театрални постановки за ценностите на природните обекти или изпълнения на агитационни бригади  за екологичните проблеми в страната и света.

 

Изисквания към оформянето на работите:
- изпраща се афиш, програма или кратък анонс за изпълнението, където се посочва:
- Фамилия и име на изпълнителя/изпълнителите (пълните) и годината на раждане, клас, училище, адрес, телефон, ел. адрес, название на песента или постановката;
- Фамилия и име на художествения ръководител;
- Информацията, програмата, описанието на песента, сценария на постановката се изпращат на български език и превод на руски или английски език и отразяват темата на конкурса;
- видеозапис на изпълнението на DVD или CD носител /изпълнението на български език, субтитри на руски или английски език/;
- фотографии на изпълнението формат 18х24 см и повече;
- оценява се отразяването на темата на конкурса и нивото на изпълнение.

 

За участие в националния етап се приемат само тези творчески работи, които отговарят на изброените по-долу изисквания:
- конкурсните работи не са плагиат, копие или част от работата на други автори;
- всяка конкурсна работа трябва да отговаря на изброените горе изисквания;
- конкурсните работи са придружени от заявка с данни за участника: име, фамилия, години, клас, учебно заведение, адрес, телефон и E-mail; име и телефон на научен ръководител;
- всичките конкурсни работи и съпровождащите ги документи са изпратени от  учебните заведения (или индивидуално от участника) с пакет на адреса на организаторите на конкурса не по-късно от 30 април 2017 год. със забележка за конкурса "Зелената планета" на адрес:


Руски културно-информационен център
За конкурса "Зелена планета"
Ул. "Шипка" № 34, офис 405 - Фондация "Устойчиво развитие за България"
1504 гр. София


В резултат на провеждането на Националния конкурс "Зелената планета 2017":
- победителите се награждават с грамоти;
- най-добрите творчески работи на Националния конкурс / от номинации 1, 4, 5, 6, 7 и 9/  се изпращат от организаторите за участие в Международния детски екологичен форум "Зелената планета 2017"
- изпратените за участие в конкурса творчески работи не се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да публикуват най-добрите творби в печатни издания и сайтовете на организаторите на национално и международно ниво, да издадат диск с най-добрите музикални и артистични творби, да използват най-добрите рисунки и други произведения за организиране на изложби с тях в България и Русия. Организаторите не носят отговорност, ако публикуват участващите творби, а те са плагиат или са подадени с грешно написано име и фамилия.Победителите ще бъдат уведомени за датата на награждаването в Руския културно-информационен център чрез сайта на РКИЦ и НДД.


Контакти на Организаторите на Националния детски екологичен конкурс "Зелената планета 2017":
Фондация "Устойчиво развитие за България":
Тел./факс: 02-9584973,  0896719620
E-mail: zelena_planeta@mail.bg
РКИЦ - отдел "Наука"
02-9461906
Тел. 02-9461906ел: 02-920231