Санаторно - оздравителен комплекс камчия
Категории

Условия за провеждане на открит конкурс за сключване на едногодишни договори за услуги и доставки

17.11.2016 г.

I. ВИДОВЕ УСЛУГИ И ДОСТАВКИ, ЗА КОИТО СЕ ПРОВЕЖДА ОТКРИТ КОНКУРС
-Поддържане, сервиз и доставка на резервни части и консумативи за сградни топлотехнически инсталации; -Поддържане, сервиз и доставка на резервни части и консумативи за термопомпени агрегати (чилъри); -Поддържане, сервиз и доставка на резервни части и консумативи за стандартни климатици; -Поддържане, сервиз и доставка на резервни части и консумативи за кухненско оборудване; -Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност; -Поддържане, сервиз и доставка на резервни части и консумативи за компютърна, офис техника и периферни устройства;
-Извършване на контрол по електробезопасност и физични фактори;
-Поддръжка на басейните и плувните съоръжения;
-Пране на постелочен инвентар;
-Доставка на постелочен инвентар;
-ПЕСТ контрол;
-Транспортни услуги;
-Изработка на работно и униформено облекло;
-Доставка на хляб и хлебни изделия;
-Доставка на месо и месни продукти;
-Доставка на мляко и млечни продукти;
-Доставка на риба и рибни продукти;
-Доставка на хранителни стоки (бакалски стоки, пакетирани трайни храни); -Доставка на безалкохолни напитки, натурални сокове, минерална вода, алкохол;
-Доставка на захарни, шоколадови изделия и кафе;
-Доставка на плодове и зеленчуци;
-Доставка на специфични зърнени храни (безглутенови, просо, елда и др.);
-Доставка на вода за диспенсъри;
-Доставка на почистващи, миещи и дезинфекционни препарати, хигиенни и технически консумативи за почистване;
-Доставка на тоалетна хартия и салфетки;
-Доставка на бутилирана газ;
-Доставка на строителни и технически материали, електрически компоненти и крушки; -Доставка на дизелово гориво за отопление; -Доставка на канцеларски материали и консумативи.11. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТИЯ КОНКУРС


1. Ценова оферта -официално предложение от участника, заверено от длъжностно лице. Офертата съдържа:
а) предмет на доставката или услугата;
б) срокове за изпълнение на поръчката;
в) предлагана цена;
г) срок на валидност на офертата;
д) подизпълнители на поръчката (представят се актуални състояния и на подизпълнителите, когато има такива).


2. Удостоверение за актуално състояние на участника от Агенцията по вписванията, което е издадено не по-късно от месец преди началото на конкурсната процедура.

3. Удостоверение за липса на данъчни задължения от НАЛ, издадено не по-късно от месец преди началото на конкурсната процедура.


4. Пълномощно на лицето / лицата подписали офертата, в случай, че същите нямат представителни функции/.


5. За доставчиците на хранителни продукти и напитки се изискват:
а) удостоверение за регистрация на обекта от Агенцията по храните;
б) удостоверение за регистрация на превозните средства от Агенцията по храните;
в) сертификати за произход и качество на предлаганите храни или напитки.

6. За предоставяне на транспортни услуги:
а) действащ лиценз;
б) вид, брой и характеристика на превозните средства.

7. Списък на всички приложени документи към офертата.

III. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА И ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ:
1. Оферти за участие в конкурса се подават в администрацията на СОК .Камчия" ЕАД, хотел .Лонгоз" , кк .Камчия" от 27.11.2017 г. от 9.00 до 12.00 часа, включително събота и неделя, в непрозрачен запечатен плик, без никакви надписи в/у него. При приемане на заявлението за участие в/у плика се поставят поредния номер, датата и часът на получаването и тези данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

2. Крайният срок за подаване на документи за участие е 12.00 часа на 08.12.2017 г.

3. Критерий за оценка на офертите е икономически изгодното предложение по утвърдена методика за съответната услуга или доставка.

4. Краен срок за оценка и класиране на постъпилите оферти ¬29.12.2017 г.

5. С класираните от комисията фирми могат да се проведат допълнителни преговори за сключване на едногодишен договор.

6. В срок до 31.01.2017 г. всички одобрени фирми ще получат проектодоговори за партньорство.